FANDOM


Notoj Haiti-Temantaj de Katjo

Katjo's Haiti-Related Notes

listo de paĝoj por osa agado aŭ referenco.  Multaj internaj (Wikia) paĝoj estas haveblaj en la kreyola kaj la franca. List of pages for future action or reference.  Many internal (Wikia) pages are available in Kreyòl and French.

Wikia Paĝo: Haiti


Sekvindaj Projektoj 

Inspiraĵoj kaj Referenco

Informo pri Kuiriloj

Organizaĵoj

Komentoj kaj Ideoj

 • Interŝanĝo: kunigi sun-kuirila projekto kaj aliaj komunume eliktitaj/direktitaj komunumo-projektoj.
 • Uzi loke haveblajn ŝtofojn kaj rimedo: loke haveblaj ŝtofoj precedencu antaŭ ol ekstere produktitaj ŝtofoj krom se grava komunumo-subtenita kialo ĉeestas por uzi ekstere produktitajn ŝtofojn.
  • Tasko: kiaj ŝtofoj estas loke haveblaj?
  • Esploru la ebleco de evolui Fer-Papilia kuirilon uzante glaco-ŝildojn, aŭ formiĝeblajn fabrikon/plastikon.
 • Ideoj por monkresigoj aŭ kuirila desegnado: sun-kuiraj kontestoj (vidu la Oktobro-2012a eniro en la novaĵoj-temanta sekcio de la Haiti-paĝo).
 • Majlaro: Fido Je Eduko uzas recikligitajn sako por kafo kiel reflektiva ŝtofo: krampita al kartonaĵo.
 • SHE asocias kun Tostan, kiu asocias kun SHE por provizi sola kuiriloj kaj intstruo.
  • Tasko: plu esploradi SHE.
 • Komunuma Efektoj: solvi kulurajn bariloj kontraŭ la uzado de solaj bakujoj, kiel priskribita okazante en Birkina-Faso (per la BP N-ro 26 ) - evidente, plej bone farita per la komunumo mem.
 • Per la 2008-Aprilo ĝisdatigo de Suna Bakujo (paĝo), Sunaj Bakujoj Internacia komencis munti Sunajn Bakujon en fabriko en Haiti.  Ĉu ĉi tiu fabriko postvivis la tertremon?

Wikia Page: Haiti


Projects to Follow

Inspirations and Reference

Information about Cookers

Organizations

Comments and Ideas

 • Barter: combine the sun-cooker project with other, community-chosen/directed community projects.
 • Use locally-available materials and resources whenever possible: locally-available materials should take precidence over externally-provided materials unless there is a pressing community-supporting reason to use externally-provided materials.
  • Task: what kinds of materials are locally available?
  • Look at the possibility of developing an Iron-Butterfly-like cooker using windshield screens, or shapable fabric/plastic.
 • Ideas for fundraising or cooker design: sun-cooking contests (see the October 2012 entry in the news section of the Haiti page).
 • Mylar: Trust in Education's use of recycled coffee bags as reflective materials: stapled to cardboard.
 • SHE partners with Tostan, which partners with SHE to provide solar cookers & training.
  • Task: research SHE further.
 • Community effects: solving cultural barriers to the use of solar ovens, as described as happening in Birkina-Faso (in BP #26 ) - obviously, best done by the community itself.
 • Per the 2008-April upudate for Sun Oven (page), Sun Ovens International was beginning to assemble Sun ovens in a factory in Haiti.  Did this factory survive the earthquake?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.