FANDOMTiuj el vi kiuj faras ĉi tion longatempe varŝajne subridos. Sed novaj aferoj estas, nature, novaj kaj ekscitaj al novuloj kaj ni ŝatas kunsperti. Do, bonvolu havi paciencon.

Fun-Panel Fig 5

La Fun-Panelo de Teong TAN

Post farante de iom esplorado temante pri la diversaj specoj de solaj kuiriloj, mi decidis ke la Fun-Panelo, de Teong TAN, varŝajne estus la plej simpla desegno kiun mi povus fari. Mi decidis, ankaŭ, provi tritikan paston. Ĝi estas io, kion mia patrino ofte uzas por fari past-paperon*, so ĝi estas io, kun kio mi devus minime komforti, se nur per prokuro. Ĝi ankaŭ estas la plej forta gluo, kaj ĉar mi intersiĝas pri instigi la uzado de sola kuiro en Haiti, mi decidis mi mem provos ĝin.

Mi ekiris al Home Depot por iom rimedoj: mi volis akiri malgrandajn farb-rulilojn: unu por surroli la paston, kaj la alia por roli/glatigi la aluminian staniolon. Mi trovis iom da alt-densajn ŝaŭm-rolilojn (3 in. by .5 in.) kiuj estis malkostaj kaj kiuj mi opiniis sufiĉi. Mi intencis aĉeti velkron por kunrimeigi la bakujon; tamen, mi decidis senigi ĝin ĉar a) ĝi ne necesiĝis kaj b) mi ne certas ke mi konservos ĉi tiun aĵon -- mi volas diri, ĉu ĝi malsuksesu, kion faru?

Dum resti ĉe De Michael (loka slojd-butiko), mi trovis ost-faldilon, kiu estas ilo utilita de paper-artistoj por streki paperon (je unu fino de la faldilo) kaj por poluri paperon aŭx paper-faldojn (je la alia fino de la faldilo). Mi opiniis ke ĉi tiu helpus min por streki la kartonon kaj plifaciligis la faldo de ĝi, kaj ĉi tiu fakte pravis.

Kartono estas suprizante multekosta, se oni aĉetas eknovan kartonon kaj ne reuzas skatolon. Mi diras "suprizante multekosta" ĉar la butikoj por oficeja rimedo ne vendas skatolojn unuope; oni povas aĉeti pakon de minimune 5. Ĉi tio ne estas terure malbona, sed ĉar mi nur amuziĝis per la provado de konstrui bakujon, mi ne bezonis 5 skatolojn. Bonŝance, mia edzo -- kiu pakas niajn domaĵojn -- havis aldonan skatolon kiun li permesis al mi distranĉi.

Fun-Panel Cut-Pieces

Fun Panel Construction Process: Kartono tranĉita, strekita, kaj antaŭfaldita

Uzi la bonegajn indikojn de Teong TAN, mi eltondis, surmarkis, strekis, kaj antaŭxfaldis la kartonon. La ruliloj funkciis tre bone por la dabo de tritika pasto al la alumina staniolo kaj por poluri la aluminan staniolon sur la kartonon. Tamen, la tritika pasto (kiu kuniĝis precize kiel la recipto priskribis) fakte bezonas plurajn horojn (minimune) por sekiĝi kaj mi malpaciencis - mi volis baki keksojn! So kiam mi efektive surmetis ĉion kaj komencis faldi ĝin, la alumina stanilo malformiĝis sufiĉe ĉar ĝi ne tute algluiĝis al la kartonon kaj finis (kiam ĉio estis finita) plu sulka ol kiam ĝi komencis. Mi ankaŭ devis uzi klaran pak-bendon por certigi ke la kartonaj klapoj estis sekure fiksitaj sur la bakujo. Use, mi lasos la kartonon/aliminon/kartonajn klapojn sekiĝi tranokte antaŭ ol mi fakte kunigi la bakujon.
Cookie-Rack 01 sm

Improvisita Rako da Keksoj

Por la reala kuirado, mi uzis butik-aĉetitan keks-pastan mikson (avenfloka/ĉokoladaj splitaĵaj), kaj enmiksis iom da cinamo: parte ĉar mi amas cinamon, kaj parte ĉar ĝi malheligas la mikson. Per tranĉi iujn aliminajn kaserolojn por kukoj, mi improvis specon da rako interne de nia poto "Calafono". Ĉi tiu permesis min du rondojn da keks-pasto (efektive, du grandaj keksoj, anstataŭ provi fari malgrandajn apartajn keksojn).
Cookie-Rack 02

Improvisita Rako da Keksoj: Kompleta

Kvankam la indikoj ne ekplicite postulas bakujan sakon, mi tamen uzis sakon. Mi surmetis nigran fornoganton sur la kovrilo de la poto; mia intenco estis ke mi vidu ene (iomete) ĉar havas iomete plu da mallum-korpa radiado.

Mia edzo esprimis iom da skeptismo ke mi ankaŭ ne certiŝ tamen, mi suspektis ke aferoj eble fakte funcios kiam mi starigis ekstere de la domo kaj metis la manon meze en la bakujon kaj tuj observis ke estis diferenco temperatura. Kiam mi enmetis la poton, densigo formis interne de 30 sekundoj. Eble post unu horo, mia edzo alvenis por kontroli min kaj tuŝis la poton kaj mirigis per la varmeco de ĝi.

Fun-Panel Cooking

Fun-Panelo: Disvolvita

Totala kuir-tempo: prksimune 2.75 horoj. Inklusive de ĉirkaŭ 20 minutoj kiam la bakujo ne starigiĝis ne prezize je la korekta angulo relative al la suno, kaj ĉar mi devis transloki la bakujon multfoje por eskapi la ombro de la granda arbo en nia tre malgranda postkorto (fakte, mi devis transloki la tutan aferon al la antaŭa trotuaro por fini la kuiron).

Verdikto: bezonis multe zorgado; aliamane, ĉi tiu estis mia unua provo so nature mi mikroadministris. Mi provos rizon morgaŭx kaj ekcios, ĉu faros plu bone. Mi ankaŭ volas rigi termometron por lerni tion, kio fakte okazas temperature -- mia edzo nomas min geniulo, sed ĉar mi fakte na faris mezuradon (krom de la tempo), mi ne fakte povas nomi ĉi tion kiel eksperimento, do morgaŭ mi vere volas ekgeniuli.

OCC-Cookies

Bongustaj, Bongustaj Rezultoj

Ho, jes, la keksoj? La keksoj fariĝis tre bone; Mi diru ke ili tro malsekis, sed mia edzo diris key ili estas perfekte perfektaj (kaj manĝegis la plejparton de ili--tiojn, kiujn mia filino ne akiris--do mi scias ke li ne mensogis).

Kaj plu da esplorado estas bezonita. La YouTube-video de Horticultureathome montras ŝin baki keksoj dum ĉirkaŭ 40-50 minutoj uzante funel-kuirilon faritan de ion, kio aspektas kiel venŝirmil-ombrulilo. Mi scias ke mi malŝparis minimune horoduonon, eble 40 minutojn, movi aferojn tien kaj reen, sed ankoraŭ donas kuir-tempon de ĉirkaŭ 2.25 horoj. Eble povus esti la keks-pasto, aŭ la diferenco de enkuiriloj (eble la mia funkciis pli rapide kun du-nivela nigra-Teflona kaserola sistemo tiu, kiun ŝi havis), sed mi mirindas ke temas pri la kuirilo. Do: plu da esplorado. Ĉu estas optima formo? Ĉu mi atingis temperaturon en la norma rango de temperaturoj por ĉi tia kuirilo? Ebli mezuri temperaturon vere helpos min kompreni ĉu mi sukcesis fari la planon de S-ro TAN.

(*)Mia patrino estas libro-artisto. Ŝi uzas inkojn, farbojn, kaj aliajn farbaĵojn en tritika pasto por fari divers-farbitan paston, tiam markotas la farbojn unu sur la alia kaj uzas kombilojn por "rasti" desinojn tra la markotoj. Estas tre mirinda.


Those of you who've been doing this for a while will probably snicker.  But new things are, of course, new & exciting to newbies and we like to share.  So please put up with me.

Fun-Panel Fig 5

Teong Tan's Fun Panel

After doing some research on the different kinds of solar cookers, I decided that the Fun Panel, by Teong Tan, would probably be the easiest design for me to carry out.  I decided, also, to try wheat paste.  It's something that my mother uses a lot to make paste paper*, so it was something I felt I should at least be comfortable with, if only by proxy.  It's also the strongest glue, and since I'm interested in encouraging the use of solar cooking in Haiti, I figured I'd give it a try myself.  

I set out for Home Depot for some supplies: I wanted to get some small paint rollers: one to roll on the paste, and the other to roll/smooth the aluminum foil.  I found some high-density foam rollers (3 in. by .5 in.) that were inexpensive and that I felt would do the trick.  I had intended to buy velcro to use to strap the oven together; however, I decided to forego it because a) it wasn't necessary and b) I wasn't sure I was going to keep this thing -- I mean, what if it was a failure?

While stopping at Michael's (a local craft store), I found a bone folder, which is a tool used by paper artists to score paper (on one end of the folder) and to burnish paper or paper folds (on the other end of the folder).  I figured that this would help me score the cardboard and make it easier to fold, and this did in fact turn out to be the case.

Cardboard is shockingly expensive, if you are buying brand-new cardboard and not reclaiming a box.  I say "shockingly expensive" because the office supply stores around here do not sell boxes singly; you have to buy a pack of at least 5.  They're not too terribly bad, but being that this was just me playing around with trying to build an oven, I didn't need 5 boxes.  Luckily, my husband -- who is packing up our house -- had an extra box that he let me cut up.

Fun-Panel Cut-Pieces

Fun Panel Construction Process: Cardboard cut, scored, and pre-folded

Using Teong Tan's excellent Fun-Panel instructions, I cut out, marked up, scored, and pre-folded the cardboard.  The rollers worked very well for applying the wheat paste to the aluminum foil and for burnishing the aluminum foil onto the cardboard.  However, the wheat paste (which came together just as the recipeTemplate:Contents described) actually takes several hours (at least) to dry thoroughly, and I was impatient -- I had cookies to bake!  So when I actually put everything together and started folding it, the alumunum foil deformed quite a bit because it wasn't completely stuck to the cardboard, and ended up (when all was said and done) more wrinkly than it started.  Also, I had to resort to clear packing tape to make sure that the cardboard tabs were securely fastened to the oven.  In the future, I'll let the cardboard/aluminum/cardboard tabs dry overnight before I actually assemble the oven.
Cookie-Rack 01 sm

Improvised Cookie Rack

For the actual cooking, I used store-bought cookie dough mix (oatmeal/chocolate chip), and mixed in some cinnamon: partly because I love cinnamon, and partly because it make the mix darker.  By cutting up some disposable tin-foil cake pans, I improvised a kind of a rack inside our Calphalon pot.  This allowed me to put in two rounds of cookie dough (essentially, two large cookies, rather than trying to make small individual cookies).
Cookie-Rack 02

Improvised Cookie Rack: Complete

Although the instructions do not explicitely call for an oven bag, I used one anyway.  I placed a black oven mitt on top of the pot's lid: my intention was to see inside (a little) but have a little extra dark body radiation.

My husband expressed some skepticism and I wasn't too sure either; however, I suspected that things might actually work out when I set it up outside and put my hand in the middle of the oven and could immediately tell that there was a temperature differential.  When I put the pot in place, condensation formed within about 30 seconds.  About an hour later, my husband came out to check on me and touched the pot and was startled by how hot it was.

Fun-Panel Cooking

Fun Panel: Deployed

Total cooking time: about 2.75 hours.  This includes about 20 minutes with the oven set at not exactly the right angle relative to the sun, and having to move the oven several times to escape the shadow of the large tree in our very small back yard (in fact, I had to move the whole affair to the front sidewalk to finish the cooking).  

Verdict: it required a lot of tending; on the other hand, this was my first attempt so of course I was micromanaging it.  I'll try rice tomorrow and see if that works better.  I would also like to rig up a thermometer in there to see what's actually going on, temperature-wise -- my husband calls me a geek, but since I didn't actually make any measurements (other than time) I can't actually call this an experiment, so tomorrow I'd truly like to geek out.

OCC-Cookies

Tasty, Tasty Results

Oh, and the cookies?  The cookies turned out pretty well; I'd have said they were too moist, but my husband said they were just perfectly perfect (and wolfed down most of them--the ones my daughter didn't get--so I know he wasn't lying).

And more research is needed.  Horticultureathome's YouTube video shows her baking cookies in about 40-50 minutes using a funnel cooker made from what looks like a wind shield shade .  I know I wasted at least a half-hour, perhaps 40 minutes, moving stuff around, but that still gives me a cooking time of about 2.25 hours.  It could possibly be due to the dough, or the difference in cooking vessels (perhaps mine would have cooked more quickly with the two-tiered black-teflon cake pan system that she had), but I'm wondering if it has to do with the cooker.  Hence: more research.  Is there an optimal shape?  Did I hit a temperature within the standard range of temperatures for this kind of cooker?  Being able to take a temperature will really help me determine whether I successfully executed Mr. Tan's plan.

(*)My mother is a book artist. She uses inks, paint, or other coloring agents in wheat paste to make different colored paste, then layers the colors on one another and uses combs to "rake" patterns through the layers. It's pretty awesome.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.